Elohim Kft.

Adatvédelmi szabályzat

TARTALOMJEGYZÉK
 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 2.A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE ÉS GYAKORLATA
1.A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK 2.A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI 3.AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA 4.A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERE 5.A TÁRSASÁG ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYAI 6.A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSAI 7.AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE III.A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK 1.A TÁRSASÁG HONLAPJÁVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK 2.A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK 3.A TÁRSASÁGNÁL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 4.A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 5.JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE 6.A TÁRSASÁG TEMETÉS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI RENDSZERE 7.A TÁRSASÁG ALSÓNÉMEDII ÉS SZIGETHALMI IRODÁJÁBAN ALKALMAZOTT KAMERÁS MEGFIGYELÉS SZABÁLYAI IV.A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE 1.A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGEK 2.A TÁRSASÁG ÁLTAL MEGBÍZOTT ADATFELDOLGOZÓK 3.A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADATFELDOLGOZÓK TEKINTETÉBEN
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.A SZABÁLYZAT KIADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSAI 2.INTÉZKEDÉSEK A SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN   I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK   AZ ELOHIM KFT (a továbbiakban: Társaság) belső adatvédelmi folyamatainak rendszerbe foglalása és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot ( a továbbiakban: Szabályzat ) alkotja.   1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA   A Társaság a Szabályzat megalkotásával és kiadásával biztosítja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben ( a továbbiakban: Infotv. ), valamint az Európai Parlament és a Tanács ( EU ) 2016/679. Rendeletében ( A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről, a továbbiakban: GDPR ) meghatározott érintettek tájékoztatási jogának érvényesülését. A Szabályzat célja, hogy az érintettek világos és érthető tájékoztatást kapjanak a Társaság, továbbá az adatfeldolgozói által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataikról, azok gyűjtésének forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, lehetséges időtartamáról, az adatkezelők kilétéről, elérhetőségéről, az adatfeldolgozási tevékenységéről, valamint az adattovábbítás céljáról, jogalapjáról és címzettjéről. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya kiterjed a Társaságra, valamint minden egyes személyes adatot kezelő alkalmazottjára és minden olyan munkafolyamatra, amelyben személyes adatot kezelnek. A Szabályzat 2018. május 21-én lép hatályba és azt a Társaságnál visszavonásáig alkalmazni kell. 2. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A Szabályzatban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:
 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 
 • „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 
 • „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
II. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE ÉS GYAKORLATA   1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK   A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:
 • Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
 
 • A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
 
 • Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
 
 • A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
 
 • A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
 
 • A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
 
 • A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)
  2. A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI   A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:
 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a   Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.
  3. AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA   A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:
 • a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
 • a Társaság ügyvezetőjének nevéről és elérhetőségeiről,
 • személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
 • amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
 • a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
 • a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
 • amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.
  Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)   A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („az érintett hozzáférési joga”)   A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)   A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha :
 • a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez – való joga”)
  A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”) A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.   A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)   A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)   Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.   A Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 1. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 Honlap: naih.hu   A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:
 • a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
 • amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,
 • amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
 • a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
 • ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
 • a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
4. A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI RENDSZERE A Társaság ügyvezetőjének feladata az adatvédelemmel kapcsolatban:
 • felelős az által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosításáért,
 • felelős az adatvédelmi jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak a Társaságnál történő betartásáért és betartatásáért,
 • felelős a feltárt adatvédelmi hiányosságok megszüntetéséért,
 • kiadja a Társaság Adatvédelmi Szabályzatát és felel annak naprakészségéért.
 • vezeti a Társaság adatvédelmi nyilvántartását és adattovábbítási nyilvántartását,
 • kivizsgálja a Társasághoz érkező adatvédelemmel kapcsolatos panaszokat és elkészíti a panaszosoknak szóló válaszleveleket,
 • válaszol a Nemzeti Hatóságtól a Társasághoz érkező megkeresésekre, részt vesz a Nemzeti Hatóság által kezdeményezett vizsgálatban, illetve hatósági eljárásban,
 • általános állásfoglalásra irányuló megkereséssel fordul a Nemzeti Hatósághoz, ha a Társaság tevékenysége során olyan adatvédelmi probléma merül fel, amely helyi jogértelmezéssel nem oldható meg.
  A Társaság munkatársainak feladata az adatvédelemmel kapcsolatban: A Társaság munkatársainak mindennapi munkájuk során kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy betartsák a Társaság Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezéseit és annak alapján gondoskodjanak az általuk kezelt személyes adatok biztonságáról, valamint sérthetetlenségéről, az adatvédelmi incidensek bekövetkezésének megelőzéséről. Haladéktalanul jelenteniük kell a Társaság ügyvezetőjének minden olyan tényt, körülményt, ami az adatbiztonságot veszélyeztetheti.   5. A TÁRSASÁG ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYAI   A Társaságnál papír alapon kezelt személyes adatok biztonsági követelményei:
 • a Társaságnál minden személyes adatot – függetlenül attól, hogy azt milyen adathordozón jelenítik meg – csak az arra jogosultak ismerhetnek meg, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, illetéktelenekkel nem közölhetők,
 • az iratokat jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helységben kell elhelyezni,
 • a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés közben csak úgy hagyhatja el az irodát vagy azt a helyiséget, ahol az adatkezelés folyik, hogy az iratokat elzárja vagy a helyiséget bezárja,
 • a munkavégzés befejezése után az iratokat el kell zárni,
 • a Társaság iratkezelési szabályait részletesen az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.
  A Társaságnál számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok védelmének biztonsági követelményei:
 • a személyes adatok kezelése során használt számítógépekre ugyanazokat a biztonsági követelményeket kell alkalmazni függetlenül attól, hogy a számítógép a Társaság vagy a Társasággal jogviszonyban álló személy tulajdonában van,
 • a számítógépen vagy a hálózaton tárolt személyes adatokhoz csak érvényes, személyre kiadott, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni, a jelszavak folyamatos cseréjéről a Társaság gondoskodik,
 • amennyiben a személyes adat kezelésével kapcsolatos cél megvalósult, az adatkezelésre megállapított határidő lejárt vagy az adatkezelés jogossága bármely okból megszűnt, úgy az adatot tartalmazó fájlt visszaállíthatatlanul törölni kell, olyan módon, hogy az azon lévő adat a továbbiakban ne legyen visszanyerhető,
 • a Társaság gondoskodik számítógépek tűzfal biztonságáról és egyéb vírusvédelméről,
 • a személyes adatok kezelése során a számítógépeken folyamatos, a hálózati rendszereken rendszeres biztonsági mentést kell végezni,
 • a Társaság folyamatosan gondoskodik az általa kezelt személyes adatok informatikai védelméről a megfelelő korszerű számítástechnikai eszközök és módszerek alkalmazásával,
 • a Társaság IT kezelési szabályait részletesen az IT Biztonsági Szabályzat tartalmazza.
  6. A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSAI   A Társaság nyilvántartást vezet az általa kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozóinak és a harmadik személyeknek továbbított adatokról, valamint a bekövetkezett adatvédelmi incidensekről. A Társaság által kezelt személyes adatok nyilvántartásának elemei:
 • a Társasághoz álláspályázatot benyújtók tovább kezelt adatainak nyilvántartása,
 • a Társaság alkalmazottai személyes adatainak nyilvántartása,
 • a Társasággal szerződéses viszonyban álló magánszemélyek, egyéni vállalkozók személyes adatainak nyilvántartása,
 • a Társaság jogi személyekkel kötött szerződéseiben lévő személyes adatok nyilvántartása,
 • a Társaság kegyeleti ügyintézése során kezelt személyes adatok nyilvántartása.
A Társaság személyes adatokkal kapcsolatos adattovábbítási nyilvántartásának elemei:
 • a Társaság könyvelési feladatokkal megbízott alvállalkozójának továbbított személyes adatok nyilvántartása,
 • a Társaság kegyeleti ügyintézése során továbbított személyes adatok nyilvántartása.
  Adatvédelmi incidens nyilvántartás elemei:
 • az érintett személyes adatok köre,
 • az adatvédelmi incidenssel érintett személyek köre és száma,
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja,
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezésének körülményei és hatása,
 • az adatvédelmi incidens következményeinek elhárítására tett intézkedések,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb intézkedések.
  7. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE   A Társaság alkalmazottjainak és adatfeldolgozással megbízott alvállalkozójának a feladataik ellátása során észlelt vagy feltételezett adatvédelmi incidenst azonnal jelezniük kell a Társaság ügyvezetőjének. Az adatvédelmi incidens észlelése után az ügyvezető – a rendszergazda bevonásával – a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a bejelentésben foglaltakat, tisztázza, hogy ténylegesen történt-e adatvédelmi incidens vagy téves riasztással állnak szemben. Amennyiben a riasztás valós az alábbiakat kell megállapítani:
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezésének helyét és időpontját,
 • az adatvédelmi incidens részletes leírását, bekövetkezési körülményeit és várható hatásait,
 • az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és számát,
 • az adatokkal érintett személyek körét és számát,
 • milyen azonnali és milyen további intézkedéseket kell tenni az adatvédelmi incidens által okozott károk csökkentése, elhárítása érdekében,
 • milyen intézkedéseket kell tenni a hasonló esetek elkerülése érdekében.
A konkrét adatvédelmi incidensre vonatkozóan pontosan be kell határolni, hogy az milyen rendszereket, személy szerint kiket érintett és ezt a kört lokalizálni kell. Be kell gyűjteni az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos összes adatot és bizonyítékot és gondoskodni kell megfelelő őrzésükről. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek esetén értesíteni kell a Felügyeleti Hatóságot.   Az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, ha az az azzal érintett természetes személyek adatjogaira, illetve adatszabadságára nézve magas kockázattal jár a Társaság tájékoztatja az érintetteket. A tájékoztatásnak ebben az esetben is világosnak, egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie. A Társaság mellőzheti az érintettek tájékoztatását, ha:
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel lehetetlenné tette az adatvédelmi incidenssel érintett adatok illetéktelen személyek számára való megismerhetőségét,
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezése után olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintettek jogaival és szabadságaival kapcsolatos magas kockázat nem valósul meg,
 • a tájékoztatás csak aránytalan erőfeszítések révén lenne megoldható, ebben az esetben olyan intézkedést kell tenni, ami biztosítja az érintettek hatékony tájékoztatását.
  III. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK   1. A TÁRSASÁG HONLAPJÁVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK   A Társaság az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie ), amelyeket a Honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról a TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SÜTIKRŐL pont alatt a Társaság Honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása, a RENDBEN pont megnyomása esetén telepíti a Honlapra látogatók számítógépére. A Társaság a Honlapján személyes adatokat nem kezel. A Társaság tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van közösségi oldalon (facebook). Az oldal látogatói által ott közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak. Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Társaság előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését. A Társaság nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldalak működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.   2. A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait. A kezelt személyes adatok:
 • a természetes személy neve,
 • születési neve,
 • születési ideje,
 • születési helye,
 • anyja leánykori neve
 • állandó lakcíme,
 • telefonszáma,
 • az álláspályázat szempontjából releváns személyes adatok.
Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Az adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető. Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta. A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a tovább kezelés ésszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.   3. A TÁRSASÁGNÁL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   A Társaság a munkavállalóktól kizárólag olyan adatokat kér, tart nyilván és kezel, amelyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, valamint szociális- jóléti juttatások biztosításához szükségesek, jogszabályi rendelkezéseken alapulnak és nem sértik a munkavállalók személyhez fűződő jogait. A kezelt személyes adatok:
 • személyes adatok,
 • jogviszony adatok,
 • munkakör adatok,
 • munkaidő adatok,
 • munkarend adatok,
 • bérezési adatok,
 • adózással és járulék fizetéssel kapcsolatos adatok,
 • SZJA kedvezmény adatok.
A személyes adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, fenntartása. A személyes adatkezelés jogalapja: a Munka Törvénykönyvének, az adózási és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozója. A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év, az adó, járulék kötelezettségekkel kapcsolatos adatok tekintetében 8 év, az ezekből folyó jogosultságokra vonatkozó személyes adatok pedig nem selejtezhetők.   4. A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   A kezelt személyes adatok:
 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
 • a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
 • az egyéni vállalkozó adószáma,
 • az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a szerződés összege,
 • a bankszámla száma.
A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése. A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és a könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója. A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év. A szerződés megkötésekor a Társaság ügyintéző dolgozója tájékoztatja a szerződő természetes személyt, egyéni vállalkozót, hogy a személyes adatkezelésének szabályairól bővebben olvashat az üzletben kihelyezett, illetve a Társaság Honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.   5. JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE   A kezelt személyes adatok:
 • a természetes személy neve, beosztása,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás. A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója. A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.   6. A TÁRSASÁG TEMETÉS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI RENDSZERE   A Társaság a temetések ügyintézése során több a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalommal bíró űrlapot töltet ki a megrendelőkkel, amelyek nélkülözhetetlenek a bonyolítás folyamatában.   MEGHATALMAZÁS ÜGYINTÉZÉSHEZ A kezelt személyes adatok köre:
 • a meghatalmazó személy vezeték és utóneve, rokonsági foka,
 • születési helye, ideje,
 • anyja neve,
 • személyi igazolvány száma, lejárata, kiállító hatóság megnevezése,
 • lakcíme, lakcímkártya száma,
 • személyi azonosító száma, aláírása,
 • az elhunyt személy neve, elhalálozásának időpontja, helye, születési helye, ideje, anyja neve,
 • átvett okmányok sorszáma,
 • tanúk neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.
  HAMVASZTÁSI ÉS NEMESFÉM NYILATKOZAT A kezelt személyes adatok köre:
 • az elhunyt személy neve,
 • a megrendelő személy neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.
  MEGRENDELŐ LAP A kezelt személyes adatok köre:
 • a megrendelő személy neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, aláírása,
 • az elhunyt személy neve, születési dátuma, elhalálozás helye, időpontja.
A Társaság az 1992. évi LXVII. tv alapján, illetve az 1993. évi XLVI. tv. alapján haláleset bejelentési jegyzőkönyvet, illetve adatszolgáltatási lapot tölt ki, a vonatkozó törvényekben írt adattartalommal. az így kitöltött dokumentumokat az illetékes hatóságoknak továbbítja, azokat a továbbítás után nem kezeli.   Az adatkezelés célja: a temetés ügyintézése. Az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogszabályok rendelkezései. Az adatkezelés címzettjei: a temetést bonyolító ügyintézők. Az adatkezelés időtartama: a sírhely megváltásra irányadó szabályok rendelkezései.   7. A TÁRSASÁG ALSÓNÉMEDI -I ÉS SZIGETHALMI IRODÁJÁBAN ALKALMAZOTT KAMERÁS MEGFIGYELÉS SZABÁLYAI   A Társaság az Alsónémediben és Szigethalmon lévő irodájában a vagyonbiztonság követelményeinek érvényre juttatása érdekében kamerarendszert alkalmaz. A kamerarendszer működtetésének jogszabályi háttere:
 • a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt),
 • a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv),
 • a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR).
A kamerarendszer működtetésének szabályait külön kameraszabályzat tartalmazza.   IV.   A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE   1. A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGEK A Társaság a külön törvényekben meghatározott adó és számviteli kötelezettségek teljesítésére, valamint az adó és járulék kötelezettségekkel kapcsolatos kifizetői feladatok ellátására megbízásos jogviszonyban könyvelőiroda szolgáltatását veszi igénybe. A Társaság Honlap készítésre, karbantartásra, illetve IT eszközeinek karbantartására IT szolgáltatókat vesz igénybe. Az IT szolgáltatóknak saját biztonsági szabályokkal kell szavatolniuk a GDPR megfelelést, ezt a Társaság kiköti a velük kötött szolgáltatási szerződésekben.   2. A TÁRSASÁG ÁLTAL MEGBÍZOTT ADATFELDOLGOZÓK   A Társaság könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozója: Struktúra Coop Zrt. A Társaság IT szolgáltatói:   3. A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADATFELDOLGOZÓK TEKINTETÉBEN   A Társaság az adatfeldolgozással kapcsolatban külön szerződést köt az adatfeldolgozóval, kivéve, ha az adatfeldolgozóval kötött eredeti szerződés már tartalmazza a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. A Társaság jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. A Társaságnak a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatban adott utasításai jogszerűségéért őt terheli a felelősség. Az adatfeldolgozó viszont köteles haladéktalanul jelezni, ha a Társaság utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközik. A Társaságnak tájékoztatnia kell az érintett természetes személyeket az adatfeldolgozásról és amennyiben azt jogszabály előírja, be kell szereznie az adatátadáshoz való hozzájárulásukat.   V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK   1. A SZABÁLYZAT KIADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSAI A Szabályzat kiadására és jövőbeni módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.   2. INTÉZKEDÉSEK A SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE TÁRGYÁBAN A Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi alkalmazottjával. A munkaszerződésekben elő kell írni a Szabályzat rendelkezéseinek betartását azzal, hogy az az alkalmazottak tekintetében lényeges munkaköri kötelezettség, azok megszegése fegyelmi vétségnek minősül, annak minden lehetséges jogkövetkezményével együtt.